Prawne

Korzystanie z tej witryny musi być zgodne z niniejszymi warunkami.

 • Strona internetowa opublikowana przez CRYO International
 • Nazwa handlowa firmy: CRYOPDP
 • Adres siedziby głównej: 2 Avenue du Valquiou 93290 Tremblay, Francja

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

CRYOPDP („CRYOPDP” lub „my”) oferuje odwiedzającym i użytkownikom dostęp do tej witryny na podstawie (i przy założeniu) akceptacji poniższych warunków. W związku z tym CRYOPDP udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej licencji na dostęp, pobieranie i korzystanie z tej witryny wyłącznie do użytku użytkownika. Według własnego uznania możemy w dowolnym momencie dodać, usunąć lub zmienić niektóre lub wszystkie funkcje udostępniane w witrynie lub wypowiedzieć niniejszą licencję.

Wszystkie materiały, w tym między innymi konfiguracje, wyświetlacze, ekrany i wszystkie informacje pojawiające się lub wyświetlane w związku z lub zawarte przez CRYOPDP na tej stronie internetowej, są chronione zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. CRYOPDP jest właścicielem, rezerwuje i zachowuje wszelkie prawa własności do tej witryny i jej zawartości, w tym prawa autorskie.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i inne oznaczenia pochodzenia, w tym między innymi nazwa domeny CRYOPDP, wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi CRYOPDP lub strony trzeciej, która przyznała CRYOPDP prawo do korzystania z nich na tej stronie. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie powinno być interpretowane jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody CRYOPDP lub strony trzeciej. CRYOPDP i zewnętrzni dostawcy treści pozostają właścicielami informacji wyświetlanych na tej stronie. Użytkownik nie nabywa tych praw własności poprzez drukowanie lub pobieranie danych lub korzystanie z funkcji witryny.

Dla wygody użytkowników CRYOPDP udostępnia łącza do innych witryn, a łącza do tej witryny mogą pochodzić z innych witryn, znanych lub nieznanych CRYOPDP. CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą łącza z tej witryny. Linki nie oznaczają, że CRYOPDP sponsoruje, licencjonuje, popiera lub jest w inny sposób powiązane z witryną, opisanymi w niej produktami lub usługami, lub jej właścicielem, ani że CRYOPDP upoważniło powiązaną witrynę do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub innego materiału chronionego znakiem towarowym lub prawami autorskimi należącego do CRYOPDP.

Warunki korzystania z tej witryny podlegają prawu francuskiemu. Sądy Francji mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z korzystania z tej strony internetowej.

POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prywatność i bezpieczeństwo informacji użytkownika są dla nas ważne. Polityka CRYOPDP ma na celu poszanowanie i ochronę prywatności użytkowników tej witryny. Nie będziemy dobrowolnie ujawniać indywidualnie identyfikowalnych informacji o naszych klientach lub innych użytkownikach witryny osobom trzecim bez zgody tych użytkowników.

Podczas korzystania z witryny cryopdp.com administratorem danych jest firma CRYOPDP z siedzibą pod adresem 2 Avenue du Valquiou 93290 Tremblay we Francji.

ETYKA I WYKORZYSTANIE ZEBRANYCH DANYCH

CRYOPDP prosi tylko o określone rodzaje danych osobowych podczas korzystania z witryny. Zapraszamy do przekazywania informacji w obszarach obejmujących realizację zamówień i narzędzia obsługi klienta online. Umożliwia nam to usprawnienie wizyty w witrynie, pomoc techniczną lub kontynuację działań po wizycie.

O ile wymagane informacje nie są niezbędne do realizacji wniosku, użytkownik zostanie o tym poinformowany, a ich podanie nie będzie obowiązkowe. Możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu, rodzaju działalności, informacji o preferencjach klienta, numeru klienta i innych podobnych danych osobowych potrzebnych do rejestracji lub subskrypcji naszych usług lub ofert. W związku z tym CRYOPDP wykorzystuje dane osobowe podane na tej stronie internetowej do następujących celów, w następujących okresach i na następujących podstawach prawnych:

CRYOPDP przetwarza również dane osobowe podane przez użytkownika podczas kontaktów i komunikacji z nami.

Obejmuje to wymianę wiadomości e-mail, dyskusje z wykorzystaniem narzędzi i platform udostępnianych przez CRYOPDP lub w związku z wirtualnymi przestrzeniami roboczymi i narzędziami współpracy wykorzystywanymi przez CRYOPDP.

Zabiegi te opierają się na uzasadnionym interesie CRYOPDP polegającym na zapewnieniu relacji z użytkownikiem poprzez obsługę jego próśb, pytań itp. oraz poprawę jakości usług.

Ich celem jest udostępnienie tych narzędzi, aby zapewnić i kontrolować ich właściwe wykorzystanie, a także bezpieczeństwo systemu komputerowego i poufność informacji.

PASYWNE GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre dane osobowe przechowywane na naszym serwerze są podawane przez użytkownika dobrowolnie podczas wypełniania formularzy online, podczas gdy inne dane są gromadzone automatycznie.

Aby poprawić komfort przeglądania naszych witryn przez użytkowników i do celów analizy statystycznej, CRYOPDP automatycznie gromadzi określone dane podczas odwiedzania naszych witryn:

 • Adres IP: adres IP jest przypisywany do komputera przez dostawcę usług internetowych, aby umożliwić dostęp do sieci.
 • Data i godzina odwiedzin witryny oraz przeglądane strony.
 • System operacyjny komputera i używane oprogramowanie do przeglądania Internetu.
 • Login użytkownika w przypadku przeglądania zastrzeżonych obszarów witryny.
 • Historia przeglądania stron Grupy i czas trwania połączenia.

W zależności od przypadku przetwarzamy takie dane za zgodą użytkownika, gdy wymaga tego prawo. Na przykład umieszczanie niektórych plików cookie na terminalu użytkownika wymaga uzyskania jego zgody lub jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w proponowaniu strony internetowej i poprawie jej wydajności.

Zalecamy również zapoznanie się z naszą stroną dotyczącą plików cookie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W ścisłym ograniczeniu przetwarzania danych prowadzonego w celach opisanych powyżej, możemy przekazywać niektóre z Twoich danych do:

 • Upoważnieni pracownicy spółek CRYOPDP w ramach wykonywania swoich zwykłych obowiązków
 • Nasi dostawcy usług i podwykonawcy

POUFNOŚĆ GROMADZONYCH DANYCH

CRYOPDP wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do określonych celów opisanych powyżej. Podane informacje pozostaną poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z relacją użytkownika z CRYOPDP. Informacje te nigdy nie będą udostępniane ani sprzedawane stronom trzecim w celach komercyjnych lub poszukiwawczych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych użytkownik ma prawo. Prawo to zostało przyznane w szczególności na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie to chroni osoby fizyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. To prawo obejmuje dostęp, sprostowanie i usunięcie danych osobowych, które Cię interesują.

Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Użytkownik ma również prawo do ustalenia wytycznych dotyczących losu jego danych osobowych po śmierci.

Ponadto w niektórych przypadkach użytkownik może zażądać otrzymania danych osobowych, które nam przekazał, lub, jeśli to możliwe, przesłania ich bezpośrednio innemu administratorowi.

W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych wymagające zgody użytkownika. Skorzystanie z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem leczenia opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek wniosków lub skarg dotyczących przetwarzania danych i wykonywania swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych CRYOPDP.

Pocztą tradycyjną:

 • Andre Lapeira, dyrektor ds. prawnych
 • Dr. Antonio Loureiro Borges, nr 4, Miraflores, 1495-131 Alges, Portugalia.

Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego tutaj: https://www.cryopdp.com/contact-us-gdpr.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

MODYFIKACJE

CRYOPDP zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Wszystkie takie aktualizacje będą oznaczane na stronie głównej witryny. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do witryny CRYOPDP.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.