Zasady i warunki

Angielski

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CRYOPDP OD MAJA 2021 R. I PÓŹNIEJ, AŻ DO PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN

Klient („Klient”) wskazany w załączonym dokumencie, Zamówieniu lub Liście przewozowym (W.B.) niniejszym wyraża zgodę na to, że poniższe Ogólne Warunki (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do wszystkich zamówień, które zostaną złożone w CRYOPDP oraz do wszystkich usług świadczonych przez CRYOPDP. Ponadto Klient zgadza się, że Regulamin ma zastosowanie do wszystkich przyszłych zamówień/usług do czasu zmiany Regulaminu, w którym to przypadku taki zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do przyszłych zamówień/usług, stosownie do przypadku. Każde zamówienie złożone w CRYOPDP przez Klienta będzie określane w niniejszym dokumencie jako „Zamówienie(-a)”. Wszystkie terminy użyte, ale nieokreślone w niniejszym dokumencie, mają odpowiednie znaczenie określone w Zamówieniach.

 

1. OGÓLNE

1.1 CRYO International S.A.S. i jej spółki zależne („spółka zależna” oznacza każdą spółkę kapitałową lub inny podmiot gospodarczy kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez CRYO International S.A.S.), w tym między innymi CRYO Express S.A.S., CRYO Express Gmbh, CRYO Express Pty Ltd., Cryo Express Sp. Zoo, I.C.S. Dry-Ice Express B.V., S.P.L. Services Limited, PDP Courier Services Limited, PDP Couriers (Singapore) P.T.E. LTD., PDP Couriers Korean Co., Ltd., PDP Life Science Logistics India Private Limited, PDP Courier Services (U.S.A.) Inc, PDP Courier Services LTD., PDP Courier (MALAYSIA) SDN BHD, CRYO Express RUS, Cryopdp Global Services Unipessoal Lda, Critical Transport Solutions Australia Pty, Ltd. (dalej „CRYOPDP”). (zwane dalej „CRYOPDP”) prowadzą działalność polegającą na świadczeniu wyspecjalizowanych globalnych usług transportowych, logistycznych i powiązanych. CRYOPDP nie jest wspólnym przewoźnikiem i będzie świadczyć lub organizować świadczenie „Usług” z każdym Klientem wyłącznie na tych warunkach. Osoba odbierająca lub dostarczająca przesyłkę nie może zawrzeć ani zmienić żadnej umowy ani zmienić niniejszych Warunków.

1.2 Przekazując CRYOPDP przesyłkę w celu dostarczenia / korzystania z którejkolwiek z Usług CRYOPDP, Klient wyraża zgodę na niniejszy Regulamin. Klient wyraża również zgodę na niniejsze Warunki w imieniu każdej osoby trzeciej zainteresowanej wysyłką/świadczeniem usług. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a jakimkolwiek innym dokumentem, niniejsze Warunki będą miały pierwszeństwo. Nikt nie jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu.

1.3 „Przesyłka” oznacza wszystkie przedmioty („wysyłane materiały”) przewożone (transportowane) przez CRYOPDP lub które CRYOPDP zorganizuje do transportu przez przewoźnika z jednego punktu odbioru (pochodzenia) do jednego adresu dostawy (punktu docelowego).

1.4 Niniejsze Warunki podlegają wszelkim obowiązującym przepisom prawa, których nie można wyłączyć, ale tylko w minimalnym zakresie przewidzianym przez te przepisy. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza praw CRYOPDP ani nie zwiększa odpowiedzialności CRYOPDP wynikającej z tych przepisów.

1.5 Z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa powyżej, CRYOPDP zapewnia, że wszystkie Usługi są wykonywane z należytą profesjonalną starannością, umiejętnościami i dbałością zgodnie ze standardami aktualnej praktyki, których można racjonalnie oczekiwać w danej branży w odniesieniu do takich samych lub podobnych usług. CRYOPDP zapewnia, że realizuje i wykonuje Usługi zgodnie z poniższymi zasadami:

1.5.1 obowiązujące wytyczne G.D.P., przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym Wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych stosowanych u ludzi (2013/C 343/01);

1.5.2 Konwencja Montrealska MC99 „Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego” – IATA;

1.5.3 Konwencja C.M.R. „Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów”;

1.5.4 Umowa ADR obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.stycznia2015 r. dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

1.5.5 Wszystkie obowiązujące przepisy prawa, w tym wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące postępowania z odpadami zakaźnymi lub niebezpiecznymi i ich usuwania.

 

2. DOKUMENT KONTROLNY

2.1 Przyjęcie przez CRYOPDP jakiegokolwiek Zamówienia złożonego przez Klienta, albo na (a) wysyłkę przez Klienta materiałów („Materiał Wysyłany”) w którymkolwiek z różnej wielkości kontenerów wysyłkowych CRYOPDP, jak dokładniej opisano pod adresem
www.cryopdp.com
(każdy taki pojemnik, wraz ze wszystkimi częściami, komponentami, przyrządami i innymi przedmiotami/akcesoriami składającymi się na takie pojemniki lub im towarzyszącymi, określany poniżej jako „Pojemniki opakowaniowe”), (b) wszelkie zarządzanie przez CRYOPDP podobnymi kontenerami wysyłkowymi będącymi własnością Klienta, jak może zostać określone w Zamówieniach, lub (c) za jakąkolwiek usługę, dodatkową lub nie, świadczoną przez CRYOPDP, która może być opisana lub wymieniona w Zamówieniu i w pisemnym dokumencie podpisanym przez CRYOPDP, odwołującym się do niniejszego Regulaminu (wszystkie powyższe, łącznie „Usługi” i indywidualnie „Usługa”), są wyraźnie uzależnione od zgody Klienta na niniejszy Regulamin.

2.2 Ogólne Warunki, wraz z Zamówieniem i Listem przewozowym (W.B.), stanowią całość umowy stron dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia, porozumienia, umowy i przebieg transakcji; pod warunkiem jednak, że jeśli Klient i CRYOPDP zawarli pisemną umowę, która odnosi się do niniejszego Regulaminu lub która określa ramy usług świadczonych przez CRYOPDP, wówczas Regulamin wraz z Zamówieniem i Listem przewozowym (W.B.) stanowi rozszerzenie takiej umowy.

2.3 Jakiekolwiek Zamówienie (lub inny dokument lub komunikacja), które jest w jakikolwiek sposób niezgodne z niniejszym Regulaminem, nie będzie wiążące dla CRYOPDP, chyba że CRYOPDP wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

3. DOSTAWA I ODBIÓR

3.1 Zamówienie określa dla każdej Usługi, stosownie do przypadku, następujące elementy: (a) rodzaj Usługi, (b) data odbioru i dostawy, (c) pożądany czas odbioru i/lub dostawy, (d) pełny adres odbioru i dane kontaktowe (e) pełny adres dostawy i dane kontaktowe, (f) opis wysyłanego materiału (w tym np. waga, wartość towarów) z wymaganym odniesieniem do towarów niebezpiecznych, jeśli ma to zastosowanie, (g) wymagania dotyczące pakowania, (h) wymagana temperatura, (i) wymagany monitoring, (j) potwierdzenie przez Klienta, że zarówno Klient, jak i ostateczny Odbiorca („Odbiorca” oznacza osobę, firmę lub organ korporacyjny określony przez Klienta jako zamierzony odbiorca przesyłki) posiadają niezbędną dokumentację i upoważnienia w przypadku procesu odprawy celnej.

3.2 Klient ma prawo do bezpłatnego anulowania każdego Zamówienia przed wysyłką poprzez wyraźne pisemne powiadomienie CRYOPDP nie później niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi. W przypadku, gdy Klient powiadomi CRYOPDP o anulowaniu pomiędzy siedemdziesięcioma dwoma (72) a czterdziestoma ośmioma (48) godzinami przed planowanym rozpoczęciem, wówczas Klient zapłaci CRYOPDP pięćdziesiąt procent (50%) Całkowitej Ceny Zamówienia. Jednakże pełna opłata zostanie naliczona na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi bez powiadomienia CRYOPDP przez Klienta o anulowaniu.

3.3. Prawo Klienta do anulowania Zamówienia nie wyklucza w żadnym momencie i w żadnym przypadku żądania przez CRYOPDP zwrotu kosztów, które już poniósł w związku z przesyłką, a mianowicie między innymi wszelkich kosztów wynikających z zakupu usług lub wynajęcia osób trzecich.

 

4. GWARANCJA

4.1 Klient gwarantuje i oświadcza, że (i) jest właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem właściciela jakiejkolwiek przesyłki, której dostarczenia Klient żąda od CRYOPDP, (ii)
ma
pełne prawo, moc i upoważnienie do zawarcia umowy z CRYOPDP, a osoba wykonująca tę umowę w imieniu Klienta jest do tego upoważniona; (iii)
umowa pomiędzy CRYOPDP a Klientem
jest wiążąca dla Klienta i wykonalna wobec Klienta zgodnie z jej warunkami. Klient akceptuje niniejszy Regulamin w imieniu własnym oraz w imieniu właściciela i każdej innej osoby, która obecnie lub później ma interes w przesyłce.

4.2 Klient ponadto gwarantuje i oświadcza, że (i) który odpowiednio opisał towary w przesyłce, (ii) który odpowiednio zapakował i oznaczył towary w przesyłce w celu ich ochrony i zapewnienia ich bezpiecznego transportu przy zachowaniu zwykłej staranności i obsługi, jeżeli CRYOPDP nie świadczy usługi pakowania (iii) że każde opakowanie jest prawidłowo oznakowane i w dobrym stanie do transportu zgodnie z zasadami pakowania i obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, jeżeli CRYOPDP nie świadczy usługi pakowania, oraz (iv) który dostarczył wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia przedniej części listu przewozowego. Załóżmy, że klient pomija liczbę paczek i/lub wagę jednej paczki. W takim przypadku rozliczenie CRYOPDP będzie oparte na najlepszym szacunku liczby paczek otrzymanych przez CRYOPDP lub szacunkowej „domyślnej” wadze paczki, zgodnie z ustaleniami CRYOPDP.

4.3 W przypadku naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub zobowiązania zawartego w niniejszym dokumencie, CRYOPDP może wypowiedzieć Usługę bez tego wypowiedzenia, co stanowi podstawę do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. W takim momencie odpowiedzialność CRYOPDP za Usługę ustaje w całości, a CRYOPDP może umieścić Przesyłkę w dowolnym wybranym przez siebie miejscu w celu jej odbioru przez Klienta na jego wyłączny koszt. Następnie CRYOPDP będzie (a) przekazać Klientowi pisemne powiadomienie o wszelkich działaniach podjętych na mocy niniejszej klauzuli oraz (b) będzie uprawniony na żądanie do całkowitych Opłat w odniesieniu do takiej Usługi, wraz z dodatkowym odszkodowaniem za wszystkie koszty wynikające z takiego naruszenia i działań CRYOPDP na mocy niniejszej klauzuli. Klient pozostaje odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone CRYOPDP w wyniku zakończenia świadczenia Usług.

 

5. PODWYKONAWSTWO

5.1 CRYOPDP ma prawo do delegowania lub podzlecania wykonania dowolnej z Usług. Klient upoważnia CRYOPDP do zlecania podwykonawstwa na odpowiednich standardowych warunkach lub innych warunkach, które CRYOPDP uzna za stosowne. CRYOPDP jest uprawniony do ochrony wszystkich warunków niniejszej umowy, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność.

5.2 Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, CRYOPDP będzie uprawniony do wykonania wszelkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy samodzielnie lub przez swoich podwykonawców, które to wyrażenie obejmuje między innymi jego ostateczną spółkę dominującą i jej spółkę zależną, a taki podwykonawca będzie uprawniony do skorzystania z niniejszych warunków.

5.3 CRYOPDP nie będzie sprzeciwiać się korzystaniu przez CRYOPDP z usług przewoźnika lotniczego lub innego przewoźnika, a CRYOPDP będzie w takim przypadku uprawniony do ochrony wszystkich warunków niniejszej umowy, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność CRYOPDP.

 

6. METODA TRANSPORTU

CRYOPDP ma całkowitą swobodę w zakresie środków, trasy i procedury obsługi, przechowywania lub transportu każdej przesyłki. Klient upoważnia CRYOPDP do odstąpienia od ustaleń Klienta, jeżeli CRYOPDP zasadnie uzna, że jest to pożądane w interesie Klienta. Klient wyraża zgodę na przewóz przesyłki przez pośrednie miejsca postoju.

 

7. POJEMNIKI DO PAKOWANIA

7.1 O ile nie postanowiono inaczej, wszelkie pojemniki opakowaniowe i inny sprzęt wykorzystywany przez CRYOPDP w ramach świadczenia Usług lub udostępniany bezpośrednio Klientowi przez CRYOPDP pozostają własnością CRYOPDP i podlegają zwrotowi na rzecz CRYOPDP po zrealizowaniu przesyłki w uzgodnionych terminach.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w art. 7.1, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz CRYOPDP wartości wszystkich niezwróconych Opakowań oraz innego sprzętu wykorzystywanego przez CRYOPDP do świadczenia Usług.

7.3 Klient korzysta z wszelkich opakowań, innego sprzętu i suchego lodu na własną odpowiedzialność i zgodnie z instrukcjami użytkowania CRYOPDP. Z opakowaniami i suchym lodem należy obchodzić się ostrożnie i nie wolno wystawiać ich przez dłuższy czas na działanie ekstremalnie niskich temperatur, słońca lub jakiegokolwiek źródła ciepła. Nie mogą one być wykorzystywane do celów innych niż związane z Usługami. W przypadku jednorazowych rejestratorów temperatury CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zarejestrowanych podczas transportu po dostarczeniu odpowiedniej przesyłki.

 

8. ISTOTNE INFORMACJE

Klient w odpowiednim czasie przekaże CRYOPDP wszelkie informacje dotyczące przesyłki, które CRYOPDP powinien znać (w tym np. wagę, opisy i wartości). Klient zapewni, że wszystkie informacje, które CRYOPDP CRYOPDP otrzymuje, są Klient, w odpowiednim czasie, powiadomi CRYOPDP na piśmie o wszelkich urzędowych lub regulacyjnych wymogach mających wpływ na przesyłkę i dostarczy wszelką niezbędną dokumentację lub działania. Klient zabezpieczy CRYOPDP przed wszelkimi stratami lub wydatkami wynikającymi z jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć.

 

9. INSTRUKCJE I POTWIERDZENIA

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie instrukcje lub potwierdzenia mają formę pisemną i są dokładne, kompletne i precyzyjne. Wszelkie niejasności w instrukcjach lub wątpliwości wynikające z braku formy pisemnej będą rozstrzygane na korzyść CRYOPDP. CRYOPDP nie musi deklarować w jakimkolwiek celu opisu lub wartości jakiejkolwiek przesyłki lub jakiegokolwiek szczególnego interesu w dostawie, chyba że Klient wyraźnie poinstruuje CRYOPDP na piśmie, aby to zrobić.

 

10. KONTROLA ZGODNOŚCI HANDLU IMPORTOWEGO/EKSPORTOWEGO

Klient jest odpowiedzialny i gwarantuje zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, w tym między innymi przepisami celnymi, przepisami dotyczącymi importu i eksportu oraz przepisami rządowymi każdego kraju, do, z, przez lub przez który może być przewożony jego produkt/przesyłka. Klient wyraźnie gwarantuje, że nie wyśle żadnych produktów/wysyłek, jeśli Klient lub którakolwiek ze stron zaangażowanych w produkt/wysyłkę znajduje się na którejkolwiek z list kontroli eksportu lub sankcji opublikowanych i prowadzonych przez Komitety Sankcji ONZ; Radę Unii Europejskiej; brytyjską ustawę antykorupcyjną; Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych; Departament Handlu USA, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa; Departament Stanu USA, Dyrekcję Kontroli Handlu Obronnego; oraz wszelkie inne odpowiednie organy. Klient zgadza się dostarczyć takie dokumenty, które są niezbędne do przestrzegania przepisów, zasad i regulacji dotyczących importu i eksportu. Klient rozumie, że za złożenie nieprawidłowych, fałszywych lub oszukańczych oświadczeń lub za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji dotyczących importu lub eksportu mogą zostać nałożone sankcje cywilne i karne. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie wszelkich wymogów dotyczących licencji importowych lub eksportowych oraz uzyskanie wszelkich licencji eksportowych lub importowych lub innych oficjalnych zezwoleń. CRYOPDP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek straty lub wydatki – w tym między innymi grzywny i kary – jeśli Klient nie zastosuje się do jakichkolwiek przepisów, zasad lub regulacji dotyczących importu lub eksportu.

11. CŁA I PODATKI

11.1 Klient jest odpowiedzialny za wszelkie cła, podatki, kaucje lub inne opłaty nałożone przez jakikolwiek organ w związku z przesyłką oraz za wszelkie płatności, grzywny, wydatki lub straty poniesione przez CRYOPDP w związku z przesyłką.

11.2 W celu świadczenia Usług CRYOPDP może (a) działać jako spedytor Klienta do celów kontroli celnej i eksportowej oraz jako Odbiorca wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego do przeprowadzenia odprawy celnej i wjazdu oraz (b) przekierować przesyłkę do agenta celnego Odbiorcy lub na inny adres na żądanie każdej osoby, którą CRYOPDP uzna w swojej uzasadnionej opinii za upoważnioną.

 

12. POBIERANIE OPŁAT

Jeżeli CRYOPDP przyjmuje przesyłkę na polecenie pobrania opłat przewozowych, cła lub jakichkolwiek innych pieniędzy od Odbiorcy lub kogokolwiek innego, Klient pozostaje jednak odpowiedzialny za zapłatę, jeżeli nie zostaną one zapłacone przez taką inną osobę niezwłocznie po ich wymagalności. CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za niepobranie takich płatności.

 

13. OCHRONA DANYCH

13.1 W niniejszych Warunkach pojęcia „osoba, której dane dotyczą”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „podmiot przetwarzający”, „administrator”, „dane dotyczące zdrowia” lub „chronione informacje zdrowotne (PHI)” są zdefiniowane w przepisach o ochronie danych (zgodnie z definicją poniżej), a „Dane usługi” oznaczają wszelkie dane osobowe, dane dotyczące zdrowia lub PHI przekazywane i przetwarzane przez CRYOPDP w imieniu Klienta.

13.2 CRYOPDP i Klient będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, rozporządzeniami, zarządzeniami, normami i innymi podobnymi instrumentami, które mogą obejmować dyrektywę o ochronie danych 95/46/E.C. i ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa (łącznie „przepisy o ochronie danych”).

13.3 Strony uzgadniają, że:

13.3.1 Klient jest administratorem lub działa w imieniu administratora, a CRYOPDP jest podmiotem przetwarzającym w odniesieniu do Danych usługi. W związku z tym Klient będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za określenie celu przetwarzania Danych Usługowych i będzie wymagał od CRYOPDP przetwarzania Danych Usługowych, które są niezbędne i dokładne do celów świadczenia Usług. CRYOPDP będzie przetwarzać Dane Usługi wyłącznie zgodnie z pisemnymi instrukcjami Klienta i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;

13.3.2 CRYOPDP nie ujawni Danych usługi żadnej osobie trzeciej, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usług, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub za uprzednią zgodą Klienta;

13.3.3 CRYOPDP wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu: (A) ochrony Danych usługi przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem lub przetwarzaniem; oraz (B) ograniczyć dostęp do Danych Usługowych do personelu, który wymaga dostępu do nich w celu świadczenia Usług przez CRYOPDP na rzecz Klienta i zapewni, że jest on związany odpowiednimi zobowiązaniami w zakresie ochrony danych i podlega obowiązkowi zachowania poufności.

13.3.4 CRYOPDP niezwłocznie powiadomi Klienta na piśmie o: (A) wszelkie żądania lub skargi złożone przez osobę, której dane dotyczą, lub organ/regulatora na mocy przepisów o ochronie danych w związku z Danymi Usługowymi przetwarzanymi przez CRYOPDP w imieniu Klientów. CRYOPDP będzie współpracować i w uzasadniony sposób pomagać Klientowi w odniesieniu do wszelkich wniosków lub skarg otrzymanych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli wniosek lub skarga zabrania CRYOPDP przetwarzania Danych usługi, CRYOPDP nie narusza niniejszych Warunków w zakresie przestrzegania takiego zakazu; oraz (B) jakiejkolwiek rzeczywistej lub domniemanej utraty, przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, uszkodzenia i/lub nieupoważnionego ujawnienia, dostępu lub przetwarzania Danych Usługowych, w tym uzasadnionych szczegółów na ten temat.

13.4 Klient oświadcza i gwarantuje, że podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie Danych usługi, pozwalają również CRYOPDP (i podwykonawcom) na legalne (i) przetwarzania Danych Usługowych zgodnie ze świadczeniem przez CRYOPDP Usług na rzecz Klienta; oraz (ii) przekazywania i przechowywania Danych Usługowych poza jurysdykcją, w której zostały one zebrane w celu świadczenia Usług lub w ramach wewnętrznych procedur przechowywania danych CRYOPDP. Klient nie będzie przekazywał ani w inny sposób ujawniał żadnych Danych Serwisowych CRYOPDP lub podwykonawcom CRYOPDP, chyba że takie przekazanie lub ujawnienie jest zgodne z obowiązującym prawem.

13.5 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu lub w inny sposób na podstawie pisemnych instrukcji Klienta, CRYOPDP usunie wszystkie Dane Usługi przetwarzane przez CRYOPDP w imieniu Klienta w związku z niniejszym Regulaminem.

13.6 W przypadku, gdy Klient przetwarza dane osobowe w imieniu CRYOPDP, Klient zapewnia, że (a) jest odpowiednio chroniony i (b) Klient nie przekaże ich poza jurysdykcję, w której zostały zebrane bez zgody CRYOPDP. Klient powiadomi CRYOPDP o każdym naruszeniu danych lub podejrzeniu naruszenia danych, gdy tylko dowie się o naruszeniu lub podejrzewa naruszenie.

 

14. POUFNOŚĆ I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

14.1 O ile Klient i CRYOPDP nie uzgodnili inaczej w odrębnej pisemnej umowie (w którym to przypadku obowiązują warunki takiej umowy), wszelkie informacje dotyczące działalności, spraw finansowych lub innych spraw CRYOPDP lub Klienta („Informacje Poufne”) wymieniane między Klientem a CRYOPDP, niezależnie od formy, są tajne, zastrzeżone i mają charakter poufny, a Klient i CRYOPDP zgadzają się, że będą one utrzymywane w tajemnicy i poufności przez Klienta i Przedstawicieli Klienta (będących dyrektorami, członkami zarządu, pracownikami, podwykonawcami, agentami, podmiotami stowarzyszonymi lub profesjonalnymi doradcami od czasu do czasu) oraz CRYOPDP i Przedstawicieli CRYOPDP i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. Wyjątkiem od niniejszej sekcji są informacje, które (a) są już znane Klientowi, CRYOPDP lub odpowiednim Przedstawicielom każdej ze stron w momencie ich ujawnienia; lub (b) znajduje się w domenie publicznej lub wchodzi do domeny publicznej w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania ze strony Klienta, CRYOPDP lub odpowiednich Przedstawicieli każdej ze stron; lub (c) jest uzyskiwany przez Klienta, CRYOPDP lub każdą ze stron Reprezentantów na zasadzie jawności od strony trzeciej, która nie jest objęta zakazem udostępniania informacji w ramach zobowiązań do zachowania poufności; lub (d) jest niezależnie opracowany przez lub w imieniu Klienta lub CRYOPDP bez odniesienia do lub wykorzystania Informacji Poufnych drugiej strony.

14.2 CRYOPDP zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej i majątkowej do Informacji Poufnych oraz do wszelkich przejawów Informacji Poufnych będących przedmiotem jakichkolwiek prac wykonywanych przez osoby trzecie. Własność intelektualna CRYOPDP pozostanie wyłączną własnością CRYOPDP, a Klient nie będzie miał żadnego tytułu ani roszczenia do takiej własności intelektualnej.

 

15. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI (NIE ZAKRES UBEZPIECZENIA)

15.1 Klient dokona własnych ustaleń w celu ubezpieczenia przesyłki do pełnej wartości od wszelkich odpowiednich ryzyk, z wyjątkiem zakresu, w jakim CRYOPDP zgodzi się to zrobić na piśmie; w takim przypadku CRYOPDP dokona takiego ubezpieczenia jako agent Klienta, a Klient zapłaci CRYOPDP dodatkowe opłaty.

15.2 CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w związku z przesyłką/usługą lub w inny sposób, z wyjątkiem zakresu, w jakim wynika to z udowodnionego rażącego niedbalstwa CRYOPDP lub umyślnego zaniedbania.

15.3 W żadnym wypadku CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia dotyczące udzielenia przez CRYOPDP nieprawidłowych porad lub informacji.

15.4 W każdym przypadku odpowiedzialność CRYOPDP za jakiekolwiek roszczenie (lub wszystkie roszczenia wynikające z pojedynczego zdarzenia) wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób nie przekroczy:

15.4.1 w przypadku, gdy Konwencja Montrealska lub Konwencja Warszawska (zmieniona Protokołem Montrealskim nr 4, jeżeli Konwencja Montrealska nie obowiązuje) ma zastosowanie do jakiejkolwiek przesyłki (którakolwiek z nich może mieć zastosowanie, jeżeli przewóz przesyłki drogą lotniczą obejmuje ostateczne miejsce przeznaczenia lub postoju w kraju innym niż kraj wylotu), limit przewidziany w Konwencji Montrealskiej lub Konwencji Warszawskiej ma zastosowanie do jakiejkolwiek przesyłki (którakolwiek z nich może mieć zastosowanie, jeżeli przewóz przesyłki drogą lotniczą obejmuje ostateczne miejsce przeznaczenia lub postoju w kraju innym niż kraj wylotu);

15.4.2 jeżeli Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów („C.M.R.”) ma zastosowanie do jakiejkolwiek przesyłki (co może mieć zastosowanie, jeżeli przewóz przesyłki pojazdem drogowym obejmuje dostawę w kraju innym niż kraj, w którym przesyłka została przejęta), limit przewidziany w tej konwencji;

15.4.3 we wszystkich innych przypadkach, dwadzieścia trzy euro (23 euro) za kilogram do maksymalnie dwustu euro (200 euro) za przesyłkę/usługę.

15.5 W każdym przypadku, łączna odpowiedzialność CRYOPDP wobec Klienta w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie, niezależnie od tego, jak powstała, będzie ograniczona do dwudziestu pięciu tysięcy euro (25.000 euro) za roszczenia inne niż objęte Konwencją Montrealską lub Konwencją Warszawską (zmienioną Protokołem Montrealskim nr 4, jeśli Konwencja Montrealska nie obowiązuje) lub Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (stosownie do przypadku), lub proporcjonalnie do okresu krótszego niż dwanaście (12) miesięcy.

15.6 CRYOPDP niniejszym wyklucza wszelkie gwarancje w odniesieniu do Usług, wyrażone lub dorozumiane na mocy prawa, przebiegu transakcji, zwyczaju handlowego, oświadczenia lub w inny sposób, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub naruszenia praw własności intelektualnej. CRYOPDP w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec nikogo za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za utratę możliwości użytkowania, sprzedaży, opóźnienia, odsetki, utracony zysk, utracone możliwości, honoraria prawników, koszty lub jakiekolwiek inne formy szkód, niezależnie od ich przyczyny, czy to z powodu naruszenia lub odrzucenia umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia gwarancji, zaniedbania lub w inny sposób, niezależnie od tego, czy CRYOPDP został poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. W żadnym wypadku CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za koszty zakupu pojemnika zastępczego. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze podlegają ograniczeniom opisanym powyżej i nie mogą ich przekraczać.

 

16. SIŁA WYŻSZA

W żadnym przypadku CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia w okolicznościach siły wyższej, tj. w przypadku, gdy CRYOPDP jest utrudnione lub uniemożliwione wykonywanie Usług z powodu czynników pozostających poza praktyczną kontrolą CRYOPDP, w tym niedostępności personelu lub sprzętu. Obejmuje to między innymi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki lub za opóźnienie spowodowane przez a) wojna, niepokoje, terroryzm i podobne problemy, zmiana prawa lub przepisów, a bardziej ogólnie wszelkie działania władz publicznych; b) burze, wyładowania atmosferyczne, powodzie, mgła, mróz, śnieg i podobne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i inne katastrofy naturalne, pożary, eksplozje, epidemie chorób, pandemie i ogólnie działania siły wyższej; c) lokautów, strajków i podobnych konfliktów pracowniczych; d) zaburzenia systemu transportu (lotniczego, drogowego, kolejowego, morskiego), niedostępność środków transportu, awarie pojazdów i innego sprzętu, odwołanie lotów; e) skażenie chemiczne lub biologiczne, promieniowanie jonizujące wydobywające się z paliwa jądrowego, odpadów jądrowych lub komponentów bądź radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości jakiegokolwiek zespołu wybuchowego lub komponentu jądrowego; f) odrzucenia przesyłki przez adresata, nieobecności adresata, braku dostępności lokalu Klienta lub adresata.

 

17. REKLAMACJE

17.1 W każdym przypadku CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności:

17.1.1 za utratę lub nieprawidłową dostawę części przesyłki lub za uszkodzenie jakiejkolwiek przesyłki (niezależnie od przyczyny), chyba że CRYOPDP zostanie powiadomiony na piśmie w ciągu 16 dni od zakończenia transportu;

17.1.2 za utratę lub nieprawidłowe dostarczenie całej przesyłki lub jakichkolwiek oddzielnych paczek stanowiących część przesyłki (niezależnie od przyczyny), chyba że CRYOPDP zostanie powiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni od daty, w której przesyłka powinna zostać dostarczona.

17.2 CRYOPDP będzie w pełni korzystał z wszelkich ubezpieczeń, które mogą zostać zawarte w związku ze wspomnianą przesyłką, o ile nie spowoduje to unieważnienia polis lub umów ubezpieczenia.

17.3 Roszczenia są ograniczone do jednego roszczenia na przesyłkę/usługę, którego rozliczenie będzie stanowić pełne i ostateczne rozliczenie za wszelkie straty lub szkody z tym związane.

17.4 Wszelkie prawa Klienta do odszkodowań, zwrotów, kredytów, odzyskania odsetek, rekompensaty, restytucji, zadośćuczynienia w drodze nakazu sądowego, zadośćuczynienia deklaratoryjnego lub jakiegokolwiek innego prawnego lub słusznego zadośćuczynienia wobec CRYOPDP z jakiegokolwiek tytułu wynikającego ze świadczenia jakichkolwiek Usług wygasają, chyba że Klient złoży pozew w ciągu jednego roku od daty takiego świadczenia.

 

18. DOSTAWA

18.1 Ryzyko związane z wysłanym materiałem zostanie automatycznie przeniesione na ostatecznego adresata lub odbiorcę po dostarczeniu wysłanego materiału i podpisaniu dowodu dostawy („P.O.D.”). O ile CRYOPDP nie postanowi inaczej, wyjęcie wysłanego Materiału z opakowania zostanie wykonane przez ostatecznego odbiorcę na jego wyłączną odpowiedzialność. Odbiorca końcowy powinien upewnić się, że otrzymany Materiał wysyłany jest zgodny z odpowiednim dokumentem dostawy. Z wyjątkiem natychmiastowych, precyzyjnych i szczegółowych zastrzeżeń wymienionych na dowodzie dostawy („P.O.D.”) i potwierdzonych listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dostawie, przesyłka jest uważana za dostarczoną, ponieważ została podjęta przez CRYOPDP. W przypadku braku rezerwacji dokonanych w wyżej wymienionych terminach CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności. W każdym przypadku wszelkie działania związane z odpowiedzialnością wobec CRYOPDP muszą zostać wszczęte zgodnie z punktem 17.4 powyżej.

18.2 Podany czas dostawy jest jedynie szacunkowy. CRYOPDP jest zobowiązany do dostarczenia przesyłki wyłącznie w rozsądnym terminie.

 

19. NIEZDOLNOŚĆ DO DOSTARCZENIA

CRYOPDP, z zachowaniem należytej staranności, dostarczy przesyłkę zgodnie z instrukcjami Klienta. CRYOPDP podejmie jedną próbę dostarczenia przesyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane w normalnych godzinach pracy (między 9:00 a 17:00) w dni robocze. Jeśli przesyłka nie może zostać dostarczona z jakiegokolwiek powodu, CRYOPDP powiadomi o tym Klienta na własny koszt, aby umożliwić Klientowi dokonanie ustaleń dotyczących odbioru lub zwrotu przesyłki. Klient będzie miał 14 dni, po powiadomieniu przez CRYOPDP, na udzielenie odpowiedzi CRYOPDP. Następnie CRYOPDP może zdecydować, co zrobić z przesyłką.

 

20. TOWARY NIEBEZPIECZNE

20.1 CRYOPDP będzie świadczyć usługi dotyczące „towarów niebezpiecznych” wyłącznie w ścisłej zgodności z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, instrukcjami technicznymi ICAO, przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych oraz umową A.D.R. (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) lub innymi odpowiednimi przepisami.

20.2 O ile Klient nie uzyska uprzedniej pisemnej zgody CRYOPDP, CRYOPDP nie będzie zajmować się żadną przesyłką, która jest uważana za przedmioty zabronione przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), ICAO (Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego), A.D.R. (Europejskie Rozporządzenie w sprawie Transportu Drogowego dotyczące towarów niebezpiecznych) lub inną odpowiednią organizację. Jeżeli pomimo tego Klient dostarczy CRYOPDP jakąkolwiek taką przesyłkę lub będzie odpowiedzialny za obsługę takiej przesyłki przez CRYOPDP, Klient zabezpieczy CRYOPDP przed wszelkimi stratami, szkodami lub wydatkami powstałymi w związku z taką przesyłką. CRYOPDP lub jakakolwiek inna osoba będąca w posiadaniu takiej przesyłki (niezależnie od tego, czy CRYOPDP nieumyślnie zgodziło się ją przyjąć, czy w ogóle nie wyraziło na to zgody) może zniszczyć lub w inny sposób postąpić z przesyłką w dowolny sposób, jaki CRYOPDP lub oni zdecydują, jeśli CRYOPDP lub oni zasadnie uznają, że działanie jest konieczne lub właściwe.

 

21. PRZEDMIOTY ZABRONIONE

CRYOPDP nie przyjmuje do przewozu lub, w przypadku nieumyślnego przyjęcia, nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zawierające następujące artykuły: kamienie szlachetne, biżuterię, kosztowności, antyki, obrazy, rośliny, pistolety lub broń palną dowolnego rodzaju, amunicję, fajerwerki, gotówkę, walutę, znaczki lub jakąkolwiek inną formę waluty.

 

22. CYTAT

Oferty będą ważne tylko w okresie ważności wskazanym Klientowi. CRYOPDP może wycofać lub zmienić ofertę w dowolnym momencie, jeśli okres ważności nie został ustalony lub po jego zakończeniu. Jeżeli wycena opiera się na informacjach dostarczonych przez klienta (np. dotyczących wagi), a informacje te są niedokładne, CRYOPDP może, bez uprzedzenia, naliczyć dodatkową opłatę w celu odzwierciedlenia rzeczywistej pozycji. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie opłaty są podawane bez podatku od wartości dodanej, ceł importowych, eksportowych i wszelkich innych ceł, podatków lub dopłat, które mogą być należne.

 

23. FAKTURY I PŁATNOŚCI

23.1 Płatność jest należna niezwłocznie po wykonaniu Usług. O ile CRYOPDP nie postanowi inaczej, płatność powinna nastąpić w terminie 30 dni. Jeżeli CRYOPDP uprzednio uzgodniło z Klientem rachunek kredytowy na piśmie, płatność jest należna zgodnie z warunkami płatności wskazanymi na fakturze CRYOPDP. W przeciwnym razie Klient nie dokona żadnych potrąceń z kwot należnych CRYOPDP. Odsetki będą płatne w wysokości 10% za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym płatność jakiejkolwiek kwoty jest przeterminowana w całości lub w części. Klient pozostaje w pełni odpowiedzialny za opłaty CRYOPDP, niezależnie od odpowiedzialności jakiejkolwiek innej osoby. Klient nieodwołalnie wyznacza CRYOPDP jako agenta Klienta do pobierania wszelkich kwot należnych od właściciela, nadawcy lub odbiorcy jakiejkolwiek przesyłki oraz do zaliczenia takich kwot na poczet zobowiązań pieniężnych Klienta. Klient dokonuje płatności w walucie określonej w cenniku, chyba że CRYOPDP uzgodni inaczej na piśmie.

23.2 Klient lub Odbiorca, gdy CRYOPDP działa w imieniu Odbiorcy, zapłaci lub zwróci CRYOPDP wszelkie należne opłaty za przesyłkę lub inne opłaty, cła i podatki należne za usługi świadczone przez CRYOPDP lub poniesione przez CRYOPDP w imieniu Klienta lub Odbiorcy. Płatność ceł i podatków może być wymagana przed dostawą.

 

23.3 CRYOPDP będzie wysyłać wszystkie faktury na adres e-mail wskazany w tym celu przez Klienta. O ile CRYOPDP nie postanowi inaczej, faktury będą wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną, a nie w inny sposób, co Klient przyjmuje do wiadomości i na co nieodwołalnie wyraża zgodę.

 

24. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient zabezpieczy CRYOPDP przed wszelką odpowiedzialnością lub wydatkami poniesionymi przez CRYOPDP, które powstaną w związku z działaniem, niewykonaniem lub zaniechaniem Klienta lub Odbiorcy lub jakiejkolwiek innej strony roszczącej sobie prawa do przesyłki. W szczególności Klient zwolni CRYOPDP z wszelkiej odpowiedzialności, jaką CRYOPDP może ponieść w wyniku powództwa wniesionego przez osobę trzecią.

 

25. PRAWO WŁAŚCIWE

O ile obowiązkowe przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie roszczenia wobec CRYOPDP wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub w inny sposób wynikające ze świadczenia Usług będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy francuskie, których jurysdykcji Klient nieodwołalnie się poddaje. CRYOPDP jest uprawniony do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Klientowi w sądach Francji lub w dowolnej innej jurysdykcji, a postępowanie sądowe prowadzone przez CRYOPDP w jednej lub kilku jurysdykcjach nie wyklucza postępowania sądowego prowadzonego przez CRYOPDP w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, równoległej lub nie.

 

26. ZRZECZENIE SIĘ SUBROGACJI

Klient rozumie i zgadza się, że stawki CRYOPDP nie obejmują ubezpieczenia ani innej rekompensaty za straty, szkody lub opóźnienia inne niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach i ograniczone niniejszym Regulaminem. W związku z tym, Klient zgadza się, że w przypadku, gdy Klient chce pokryć jakiekolwiek ryzyko lub stratę, Klient uzyska własne ubezpieczenie i że wspomniane ubezpieczenie będzie zawierać postanowienie o zrzeczeniu się subrogacji zrzekające się wszelkich praw do subrogacji w imieniu i na rzecz takiej firmy ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Klient nie uzyska zrzeczenia się subrogacji, Klient, na własny koszt, będzie bronić, zabezpieczać i chronić CRYOPDP oraz wszelkich przewoźników lub podwykonawców CRYOPDP przed roszczeniami zgłoszonymi przez Klienta lub osoby trzecie działające jako podwykonawcy lub cesjonariusze Klienta.

 

27. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną w pełnej mocy.

 

28. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy CRYOPDP a Klientem i mogą zostać zmienione przez CRYOPDP w dowolnym momencie. Zmienione warunki, które zastąpią wszelkie wcześniejsze wersje, będą dostępne na stronie https://www.cryopdp.com/termsandconditions. Jeśli Klient ma jakiekolwiek trudności z dostępem do Ogólnych Warunków, prosimy o kontakt z CRYOPDP pod adresem legal@cryopdp.com w celu uzyskania kopii, która zostanie przekazana Klientowi.

 

29. RÓŻNE

29.1 Fakt, że CRYOPDP nie stosuje w danym czasie któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się prawa do skorzystania z tego postanowienia w późniejszym terminie.

29.2 Nagłówki zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszych Ogólnych Warunków.

29.3 Niniejsze Ogólne Warunki są sporządzone wyłącznie w języku angielskim. W przypadku przetłumaczenia niniejszych Ogólnych Warunków na inny język, w każdym przypadku rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.

Francuski

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CRYOPDP OD DNIA MIESIĄCA MAJA 2021 R., A PO TEJ DACIE, AŻ DO NOWEJ MODYFIKACJI

Klient (zwany dalej „Klientem”) zidentyfikowany na dokumencie, poleceniu lub liście przewozowym, akceptuje, że niniejsze Warunki Ogólne (zwane dalej „Warunkami Ogólnymi”) mają zastosowanie do każdego polecenia wydanego przez CRYOPDP i każdej usługi świadczonej przez CRYOPDP. Ponadto, Klient akceptuje, że Warunki Ogólne będą miały zastosowanie do wszystkich wydanych poleceń i wszystkich świadczonych usług do momentu wprowadzenia zmian do Warunków Ogólnych, w którym to przypadku zmienione Warunki Ogólne będą miały zastosowanie do wszystkich wydanych poleceń lub wszystkich świadczonych usług, w zależności od przypadku. Każde polecenie przekazane przez Klienta do CRYOPDP jest oznaczone w niniejszych Warunkach Ogólnych terminem „Polecenie”. Tous les termes utilisés, mais qui ne figurent pas, dans les présentes Conditions Générales ont la signification qui leur est attribuée dans la Commande correspondante.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 CRYO International S.A.S. i jej spółki zależne (une ” filiale ” désigne toute société ou toute autre entité commerciale contrôlée).
directement ou indirectement par CRYO International S.A.S.), w tym, bez ograniczeń, CRYO Express S.A.S., CRYO Express Gmbh, CRYO Express Pty Ltd, Cryo Express Sp. Zoo, I.C.S. Dry-Ice Express B.V., SPL Services Limited, PDP Courier Services Limited, PDP Couriers (Singapore) PTE LTD., PDP Couriers Korean Co., Ltd., PDP Life Science Logistics India Private Limited, PDP Courier Services (USA) Inc., PDP Courier Services LTD., PDP Courier (Malaysia) SDN BHD, CRYO Express RUS, Cryopdp Global Services Unipessoal Lda, Critical Transport Solutions Australia Pty, Ltd. (” CRYOPDP „), są wyspecjalizowane w świadczeniu usług transportu międzynarodowego i logistycznych oraz usług łączonych. (” CRYOPDP „), specjalizują się w świadczeniu usług transportu międzynarodowego i logistyki oraz usług łączonych. CRYOPDP nie jest przewoźnikiem publicznym i nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług, ani nie podejmuje żadnych działań niezbędnych do świadczenia tych usług, chyba że zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Osoba odpowiedzialna za wysyłkę lub wysyłkę nie jest uprawniona do zawarcia lub zmiany umowy, ani do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych.

1.2 Wysyłając do CRYOPDP wiadomość do wysłania lub korzystając z jednej z usług CRYOPDP, Klient akceptuje niniejsze Warunki Ogólne. Klient akceptuje również niniejsze Warunki Ogólne w imieniu wszystkich podmiotów mających prawo do wysyłania/świadczenia usług. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami Ogólnymi a jakimkolwiek innym dokumentem, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Ogólne. Nikt nie jest uprawniony do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych.

1.3 „Przesyłka” oznacza każdy artykuł (zwany dalej „przesyłanym artykułem”) dostarczony (transportowany) przez CRYOPDP lub który został dostarczony (transportowany) przez przewoźnika z punktu załadunku (miejsca pochodzenia) do adresu dostawy (miejsca przeznaczenia).

1.4 Niniejsze Warunki Ogólne podlegają wszelkim obowiązującym przepisom prawa, które nie mogą zostać wyłączone, a w szczególności
w minimalnym zakresie przewidzianym w tym prawodawstwie. Żadna dyspozycja niniejszych Warunków Ogólnych nie może ograniczyć praw CRYOPDP ani zwiększyć jego odpowiedzialności zgodnie z tym prawodawstwem.

1.5 Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, CRYOPDP dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Usługi były świadczone z należytą starannością i uwagą, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami handlowymi, przy czym CRYOPDP jest w szczególności odpowiedzialny za świadczenie usług identycznych lub podobnych w swojej branży. CRYOPDP świadczy również usługi w tym zakresie:

1.5.1 dobre praktyki, przepisy prawa i regulacje mające zastosowanie w dziedzinie dystrybucji, w tym przepisy ogólne
w sprawie dobrych praktyk dystrybucji leków stosowanych u ludzi (2013/C 343/01) ;

1.5.2 de la Convention de Montréal MC99 dite „Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international” (IATA);

1.5.3 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

1.5.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r;

1.5.5 wszystkich obowiązujących przepisów, w tym wszystkich przepisów i regulacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz
wszystkie przepisy mające zastosowanie w zakresie manipulacji i eliminacji odpadów zakaźnych lub niebezpiecznych.

 

2. DOKUMENT KONTROLI

2.1 Akceptacja przez CRYOPDP każdego polecenia przekazanego przez Klienta, niezależnie od tego, czy dotyczy ono (a) dostarczenie przez tego ostatniego artykułów (zwanych dalej „wysłanymi artykułami”) w jednym z pojemników transportowych różnego rodzaju oferowanych przez CRYOPDP, opisanych dokładniej na stronie internetowej www.cryopdp.com (każdy z tych pojemników, wraz z wszystkimi elementami i wszystkimi komponentami, instrumentami i innymi artykułami/akcesoriami, które składają się na te pojemniki lub im towarzyszą, jest nazywany „pojemnikiem”); (b) zarządzanie przez CRYOPDP podobnymi pojazdami transportowymi należącymi do Klienta, zgodnie ze wskazaniem, w danym przypadku, w odpowiednim Poleceniu; lub (c)świadczenie przez CRYOPDP jakiejkolwiek usługi, związanej lub niezwiązanej z wysyłką, opisanej lub wskazanej w Poleceniu i/lub dokumencie sporządzonym przez CRYOPDP i zawierającym odniesienie do niniejszych Ogólnych Warunków (wszystkie poprzednie elementy są dalej określane jako, łącznie „Usługi”, a indywidualnie „Usługa”), jest wyraźnie uzależniona od akceptacji przez Klienta niniejszych Warunków Ogólnych.

2.2 Warunki Ogólne, jak również Polecenie i/lub odpowiadający mu list przewozowy, stanowią integralną część porozumienia między stronami w zakresie jego przedmiotu i zastępują wszelkie porozumienia, komunikaty, deklaracje, postanowienia.
et habitudes commerciales préalables, étant toutefois entendu que si le Client et CRYOPDP ont conclue un accord écrit qui fait référence aux présentes Conditions Générales ou qui encadre les Services fournis par CRYOPDP, alors les Conditions Générales, asi que la Commande et/ou la lettre de transport correspondantes, viennent compléter cet accord.

2.3 Jakiekolwiek polecenie (lub jakikolwiek inny dokument lub komunikat), które w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek inny sposób jest niezgodne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, nie może być uznane przez CRYOPDP za sprzeczne, chyba że CRYOPDP wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

3. LIVRAISON ET ACCEPTATION

3.1 La Commande précisera pour chaque Service, selon le cas, les éléments suivants : (a) rodzaj świadczonej usługi, (b) la date
d’enlèvement et de livraison, (c) żądany czas dostawy i/lub wysyłki, (d) pełny adres do korespondencji i inne informacje.
Coordonnées, (e) pełny adres dostawy i koordynaty, (f) la description des Articles Envoyés (y compris,
par exemple, leur poids et leur valeur) ainsi que toute référence obligatoire aux Marchandises Dangereuses, le cas échéant, (g) les exigences en matière d’emballage, (h) wymagana temperatura, (i) wymagany nadzór, oraz (j) potwierdzenie przez Klienta, że Klient i ostateczny odbiorca (przy czym „odbiorca” oznacza osobę, spółkę lub osobę moralną wskazaną przez Klienta jako odbiorca przesyłki) otrzymali dokumenty i zezwolenia niezbędne w przypadku procedury odstąpienia.

3.2 Klient jest uprawniony do anulowania bez ponoszenia opłat każdego Polecenia przed jego wysłaniem za pomocą wyraźnego powiadomienia skierowanego do CRYOPDP w ciągu co najmniej sześciu (72) godzin przed planowanym dostarczeniem Usługi wskazanym w Poleceniu. Jeżeli Klient poinformuje CRYOPDP, że chce anulować Polecenie w okresie od sześciu do czterdziestu (72) do czterdziestu ośmiu (48) godzin przed planowanym wykonaniem Usługi, zapłaci CRYOPDP czterdzieści procent (50%) całkowitej ceny Polecenia. Ponadto, jeśli Klient nie poinformuje CRYOPDP o chęci anulowania Polecenia w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin przed planowanym dostarczeniem Usługi, będzie zobowiązany do opłacenia całości Polecenia.

3.3. Prawo Klienta do anulowania polecenia nie wyklucza, w żadnym momencie i w żadnym stanie, prawa CRYOPDP do zwrotu opłat, które Klient poniósł w związku z Dostawą, w tym, bez ograniczeń, wszelkich opłat związanych z zakupem usług lub skorzystaniem z usług dostawców.

 

4. GARANTIE

4.1 Klient gwarantuje i oświadcza (i), że jest właścicielem wszystkich przesyłek, których dostarczenia żąda od CRYOPDP, lub że jest pełnomocnikiem właściciela tych przesyłek, (ii) że ma pełne prawo do zawarcia umowy z CRYOPDP i że osoba, która zawarła umowę w imieniu Klienta, jest do tego upoważniona, (iii) że umowa, którą zawarł z CRYOPDP, jest dla niego sprzeczna i podlega sprzeciwowi, zgodnie z warunkami tej umowy. Klient akceptuje niniejsze Warunki Ogólne w swoim imieniu i w imieniu właściciela, a także w imieniu każdej innej osoby, która obecnie lub w przyszłości ma prawo do korzystania z Przesyłki.

4.2 Le Client garantit et déclare en outre (i) że prawidłowo opisał artykuły zawarte w załączniku, (ii) że artykuły zawarte w przesyłce zostały prawidłowo opakowane i opatrzone etykietą w celu zagwarantowania ich ochrony i zapewnienia ich bezpiecznego transportu w ramach zwykłego przechowywania, w przypadku gdy CRYOPDP nie zajmuje się opakowaniem artykułów, (iii) w przypadku, gdy CRYOPDP nie zajmuje się transportem artykułów, każda kolba jest prawidłowo oznakowana i opakowana do celów transportu, zgodnie z zasadami opakowywania oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, oraz (iv) że dostarczył wszelkich niezbędnych informacji w celu prawidłowego wypełnienia recto listu przewozowego. Jeśli klient nie poda liczby kolumn i/lub ich masy, CRYOPDP poda te informacje na podstawie liczby kolumn, które otrzymał, lub na podstawie ich masy „na wszelki wypadek”, zgodnie z tym, co uzna za stosowne.

4.3 W przypadku naruszenia przez Klienta oświadczenia, gwarancji lub zobowiązania zawartego w niniejszych Warunkach Ogólnych, CRYOPDP może zaprzestać świadczenia Usług, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie świadczenia Usług nie będzie miało wpływu na wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. W tym momencie CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za Usługi i może dostarczyć Produkt do wybranego przez siebie miejsca, aby Klient mógł go odebrać za swoją opłatą. Par la suite, CRYOPDP (a) enverra au Client une notification écrite l’informant de toute mesure qu’elle a prise en vertu du présent article et (b) jest uprawniona, na żądanie, do otrzymania całości opłat związanych z Usługą oraz odszkodowania za wszystkie opłaty wynikające z tego naruszenia i środków, które podjęła w związku z tym naruszeniem.
artykuł. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone CRYOPDP w związku z zaprzestaniem świadczenia Usług.

 

5. TŁUMACZENIE PODATKOWE

5.1 CRYOPDP ma prawo odmówić lub ograniczyć świadczenie jakiejkolwiek Usługi. Klient upoważnia CRYOPDP do świadczenia Usług na warunkach zwyczajowych lub innych warunkach, które CRYOPDP uzna za stosowne. W takim przypadku CRYOPDP jest objęty wszystkimi postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność.

5.2 Sous réserve des limites susmentionnées, CRYOPDP est en droit d’exécuter toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord elle-même ou par l’entremise de son ou ses sous-traitants, przy założeniu, że termin „sous-traitant” obejmuje, bez ograniczeń, swoją spółkę macierzystą i wszystkie jej spółki zależne, oraz że sous-traitants mogą stosować się do niniejszych Warunków Ogólnych.

5.3 Żadne zastrzeżenia nie mogą dotyczyć korzystania przez CRYOPDP z usług firmy lotniczej lub innego przewoźnika, z zastrzeżeniem, że CRYOPDP podlega wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków Ogólnych, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność.

 

6. SPOSÓB TRANSPORTU

CRYOPDP ma pełną swobodę w zakresie sposobów, metod i procedur zarządzania, magazynowania lub transportu stosowanych w odniesieniu do każdego Dostawy. Klient upoważnia CRYOPDP do anulowania swoich instrukcji, jeśli uzna, że leży to w jego interesie. Klient przyjmuje do wiadomości, że przesyłka w trakcie transportu przechodzi przez więcej niż jedno miejsce.

 

7. EMBALLAGES

7.1 Z zastrzeżeniem odmiennej dyspozycji, wszelkie Emblematy i inne materiały, które CRYOPDP wykorzystuje w ramach świadczenia Usług lub które przekazuje bezpośrednio do dyspozycji Klienta, pozostają własnością CRYOPDP i mogą zostać zwrócone w ramach Dostawy w uzgodnionym terminie.

7.2 Jeżeli Klient nie przestrzega obowiązku określonego w art. 7.1, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz CRYOPDP kwoty odpowiadającej wartości wszystkich Emblematów i innych materiałów nie podlegających zwrotowi, a wykorzystywanych przez CRYOPDP w ramach świadczenia Usług.

7.3 Klient korzysta z Emblematów, wszelkich innych materiałów i szkła węglowego na własną odpowiedzialność i zgodnie z instrukcjami użytkowania CRYOPDP. Emballages i szkło węglowe muszą być obsługiwane z zachowaniem ostrożności i nie mogą być narażone na długotrwałe działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych lub jakiegokolwiek źródła ciepła. Nie wolno ich jednak wykorzystywać do celów innych niż związane z Usługami. W przypadku korzystania z rejestratorów temperatury o unikalnym zastosowaniu, CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za utratę zarejestrowanych danych podczas transportu po dostarczeniu odpowiedniego dokumentu.

8. INFORMACJE ISTOTNE

Klient przekaże CRYOPDP w odpowiednim czasie wszelkie informacje dotyczące przesyłki, które mogą być przydatne w tym przypadku.
(y compris, notamment, le poids, la description et la valeur de l’Envoi). Klient dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje przekazywane CRYOPDP były kompletne i dokładne. Klient poinformuje CRYOPDP na piśmie i w odpowiednim czasie o wszelkich wymogach urzędowych lub regulacyjnych mających wpływ na Dostawę oraz przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty i podejmie wszelkie wymagane działania. Klient gwarantuje, że CRYOPDP nie poniesie żadnych szkód lub strat wynikających z niedokładnych lub pominiętych informacji.

9. INSTRUKCJE I POTWIERDZENIA

Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie instrukcje lub potwierdzenia zostały przekazane na piśmie i są dokładne,
complètes et claires. Wszelkie niejasności w instrukcjach lub wszelkie wątpliwości lub konflikty wynikające z braku instrukcji pisemnych zostaną rozwiązane na korzyść CRYOPDP. CRYOPDP nie jest zobowiązane do opisania Dostawy ani do wskazania jej wartości w jakiejkolwiek formie, ani do wskazania istnienia szczególnego prawa do Dostawy, o ile Klient nie przekaże CRYOPDP wyraźnych instrukcji w tym zakresie.

 

10. KONTROLA IMPORTU/EKSPORTU

Klient jest zobowiązany do przestrzegania i gwarantuje, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji, w tym, bez ograniczeń, przepisów prawa krajowego, przepisów dotyczących importu i eksportu oraz wszelkich przepisów lokalnych, obowiązujących w kraju, do którego, przez który lub za pośrednictwem którego mogą być transportowane jego artykuły/Envois. Klient gwarantuje w szczególności, że nie dostarczy żadnego artykułu/dowodu, jeśli on sam lub jedna ze stron uczestniczących w niniejszym dokumencie znajduje się na jednej z list sankcji lub kontroli eksportu opublikowanych i prowadzonych przez Komitet ds. sankcji Narodów Zjednoczonych, Radę Unii Europejskiej, brytyjską ustawę o przeciwdziałaniu korupcji (ang.
contre la corruption), le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du département du Trésor des États-Unis, le département du Commerce des États-Unis, le Bureau de l’industrie et de la sécurité (Bureau of Industry and Security) du département du Commerce des États-Unis, la Direction des contrôles commerciaux en matière de défense (Directorate of Defense Trade Controls) du département d’État des États-Unis, et par toute autorité compétente. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów niezbędnych do przestrzegania przepisów, zasad i regulacji w zakresie importu i eksportu. Klient przyjmuje do wiadomości, że sankcje cywilne i karne mogą zostać na niego nałożone w przypadku niedokładnych, błędnych lub nieuczciwych oświadczeń lub w przypadku naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulacji dotyczących importu lub eksportu. Klient i tylko on ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi licencji.
d’importation ou d’exportation et d’obtenir toute licence d’exportation ou d’importation requise ou toute autre autorisation
officielle. CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek szkody lub straty, takie jak
w tym, sans limitation, toutes amendes et pénalités, découlant du non-respect par le Client de toute loi, règle ou réglementation en matière d’importation ou d’exportation.

 

11. PRAWA I PODATKI

11.1 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki, podatki lub inne opłaty nałożone przez jakikolwiek organ w związku z Usługą oraz za wszelkie opłaty, zmiany, koszty lub straty, które CRYOPDP pokrywa lub ponosi w związku z Usługą.

11.2 W celu świadczenia Usług, CRYOPDP może (a) działać jako tranzytowy klient w celach douanières i kontroli wywozu oraz jako odbiorca w jednym celu: wyznaczyć komisarza douane w celu dopełnienia formalności dédouanement i d’entrée na terytorium oraz (b) przekierować przesyłkę do komisarza pocztowego lub na inny adres na żądanie każdej osoby, w stosunku do której CRYOPDP może w uzasadniony sposób uznać, że posiada niezbędne w tym celu uprawnienia.

12. PERCEPTION DES FRAIS

Jeśli CRYOPDP zaakceptuje wysłanie wiadomości zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, żądając od odbiorcy lub innej osoby zapłaty kosztów transportu, praw do odszkodowania lub jakiejkolwiek innej kwoty, Klient pozostaje nadal odpowiedzialny za zapłatę tych kosztów, jeśli nie zostaną one zapłacone przez inną osobę w momencie ich dostarczenia. CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie tych opłat.

 

13. OCHRONA DANYCH

13.1 W niniejszych Warunkach Ogólnych pojęcia „osoba, której dotyczą dane”, „dane osobowe”,
„przetwarzanie”, „osoba przetwarzająca”, „osoba odpowiedzialna za przetwarzanie”, „dane dotyczące zdrowia” lub „dane dotyczące zdrowia chronione” mają znaczenie nadane im przez przepisy o ochronie danych (określone poniżej), a „dane dotyczące usług” oznaczają wszystkie dane dotyczące personelu, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące zdrowia chronione przekazywane do CRYOPDP i przetwarzane przez CRYOPDP na rzecz Klienta.

13.2 CRYOPDP i Klient przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i rozporządzeniami,
normy i inne podobne instrumenty obowiązujące lokalnie, w tym dyrektywa 95/46/WE dotycząca ochrony danych osobowych, ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 i wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa (zwane dalej łącznie „przepisami o ochronie danych”).

13.3 Strony uzgodniły, że :

13.3.1 Klient jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych lub działa w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, a CRYOPDP jest podmiotem przetwarzającym dane dotyczące usług. W związku z tym Klient i wyłącznie on określa ostateczny sposób przetwarzania danych związanych z usługami, a Klient nie wymaga od CRYOPDP przetwarzania danych związanych z usługami, które są niezbędne do świadczenia Usług. CRYOPDP nie będzie przetwarzać danych związanych z usługami w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi przez Klienta i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług;

13.3.2 CRYOPDP nie przekazuje żadnych danych dotyczących usług jednemu podmiotowi, chyba że przekazanie tych danych nie jest konieczne do świadczenia Usług lub do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, lub nie uzyskano wcześniejszej zgody Klienta;

13.3.3 CRYOPDP stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu: (A) ochrony danych
relatives aux services contre la destruction accidentelle ou illicite ou la perte accidentelle, l’altération, la divulgation, l’accès ou le traitement non autorisés ; oraz (B) ograniczyć dostęp do danych związanych z usługami do personelu, który musi mieć do nich dostęp, aby CRYOPDP mógł świadczyć Klientowi Usługi, przy czym CRYOPDP zapewnia, że jego personel podlega odpowiednim obowiązkom w zakresie ochrony danych i podlega obowiązkowi zachowania poufności.

13.3.4 CRYOPDP informuje pisemnie Klienta o : (A) każdym żądaniu lub oświadczeniu złożonym przez osobę
concernée ou une autorité/un organisme de réglementation en vertu des Lois sur la Protection des Données concernant les
dane dotyczące usług świadczonych przez CRYOPDP na rzecz Klienta. CRYOPDP współpracuje z Klientem i udziela mu pomocy, w rozsądnych granicach, w odniesieniu do wszelkich żądań lub zgłoszeń otrzymanych zgodnie z ustawą o ochronie danych. W przypadku, gdy CRYOPDP zażąda lub odmówi przetwarzania danych związanych z usługami, przyjmuje się, że nie narusza ona niniejszych Warunków Ogólnych, jeżeli przestrzega tego zakazu; oraz (B) wszelkich szkód rzeczywistych lub pozornych, wszelkich zniszczeń przypadkowych lub pozornych, wszelkich uszkodzeń i/lub wszelkich przypadków nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego przetwarzania danych związanych z usługami lub wszelkich przypadków nieuprawnionego dostępu do tych danych, w szczególności w przypadku przekazania wszelkich istotnych informacji na ten temat.

13.4 Klient oświadcza i gwarantuje, że podstawy prawne, na których opiera się obrót danymi związanymi z usługami, umożliwiają również CRYOPDP (i jego podmiotom zależnym) (i) przetwarzania danych dotyczących usług w ramach świadczenia Usług na rzecz Klienta z zachowaniem pełnej równości; oraz (ii) przekazywanie i przechowywanie w sposób całkowicie równy danych dotyczących usług w krajach, w których zostały one zgromadzone, w celu świadczenia usług lub w ramach procedur przechowywania danych wdrożonych przez CRYOPDP. Klient nie przekazuje ani nie komunikuje danych dotyczących usług CRYOPDP ani ich dostawców, chyba że przekazanie lub komunikacja tych danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

13.5 O ile prawo nie stanowi inaczej, po wygaśnięciu niniejszych Warunków Ogólnych lub na polecenie Klienta, CRYOPDP zastępuje wszystkie dane dotyczące usług, które przetwarza na rzecz Klienta w ramach niniejszych Warunków Ogólnych.

13.6 Jeżeli Klient przetwarza dane osobowe pod nazwą CRYOPDP, musi zapewnić, że (a) qu’elles sont correctement protégées et (b) które nie są przekazywane do krajów, w których zostały pobrane bez zgody CRYOPDP. Klient poinformuje CRYOPDP o każdym rzeczywistym lub domniemanym naruszeniu danych, gdy się o nim dowie lub gdy stwierdzi, że takie naruszenie miało miejsce.

 

14. POUFNOŚĆ I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

14. 1 O ile Klient i CRYOPDP nie uzgodnili inaczej w odrębnym porozumieniu (w takim przypadku zastosowanie mają warunki tego porozumienia), wszelkie informacje dotyczące spraw, finansów lub jakiejkolwiek innej działalności CRYOPDP lub Klienta (zwane dalej „informacjami poufnymi”), które ulegają zmianie, w jakiejkolwiek formie, są tajne, wyłączne i poufne. Klient i CRYOPDP zapewniają, że Klient i jego przedstawiciele (tj. wszyscy administratorzy, dyrektorzy, salariés, sous-traitants, mandataires, sociétés affiliées lub conseillers professionnels, w każdym przypadku), a CRYOPDP i jego przedstawiciele zachowują poufność tych informacji i nie będą ich wykorzystywać do innych celów niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Ogólnych. Informacje poufne nie są uważane za informacje poufne. (a) znajdują się w posiadaniu Klienta, CRYOPDP lub jego przedstawiciela w momencie ich ujawnienia; lub (b) dotyczą domeny publicznej lub znajdują się w domenie publicznej, o ile nie można tego przypisać błędowi lub zaniechaniu ze strony Klienta, CRYOPDP lub jego przedstawiciela; lub (c) zostały uzyskane przez Klienta, CRYOPDP lub jego przedstawiciela
(d) zostały opracowane w sposób niezależny przez Klienta lub CRYOPDP.
lub w ich imieniu bez odniesienia lub bez odwoływania się do informacji poufnych innej strony.

14.2 CRYOPDP zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa własności do informacji poufnych.
et sur tout type d’Informations Confidentielles faisant l’objet de tout travail réalisé par un tiers. La propriété intellectuelle de
CRYOPDP pozostaje wyłączną własnością, a Klient nie ma żadnych praw do tej własności intelektualnej.

 

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (BRAK OKŁADKI D’ASSURANCE)

15.1 Klient podejmie wszelkie stosowne kroki w celu zabezpieczenia Dostawy przed wszelkimi związanymi z nią ryzykami, chyba że CRYOPDP wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, w którym to przypadku CRYOPDP anuluje to zabezpieczenie jako zleceniodawca Klienta, a Klient zapłaci CRYOPDP stosowne opłaty dodatkowe.

15.2 CRYOPDP nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane z Materiałem/Usługą lub innymi, z wyjątkiem roszczeń dotyczących
w przypadku, gdy zgłoszenie to wynika z poważnego uchybienia lub uchybienia z jego strony.

15.3 W każdym przypadku CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z faktu, że firma ta dostarczyła
niewłaściwych porad lub niedokładnych informacji.

15.4 W każdym przypadku odpowiedzialność CRYOPDP z tytułu wszelkich roszczeń (lub wszelkich roszczeń wynikających z jednego i tego samego zdarzenia), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, deliktu cywilnego, zaniedbania, uchybienia obowiązkowi prawnemu lub jakiegokolwiek innego czynu, nie może zostać przekroczona:

15.4.1 w przypadku, gdy Konwencja Montrealska lub Konwencja Warszawska (zmodyfikowana przez Protokół nr 4 z Montrealu w przypadku, gdy Konwencja Montrealska nie obowiązuje) ma zastosowanie do Załącznika (jedna lub druga może mieć zastosowanie, jeżeli
transportation d’un Envoi par voie aérienne implique une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ), la limite prévue par celle-ci ;

15.4.2 W przypadku, gdy Konwencja dotycząca umowy międzynarodowego transportu drogowego („CMR”) ma zastosowanie do Przesyłki (co może mieć zastosowanie, jeżeli transport Przesyłki przez pojazd drogowy wymaga dostawy do kraju innego niż kraj odbioru Przesyłki), limit określony przez tę Konwencję;

15.4.3 dans tous les autres cas, vingt-trois euros (23 €) par kilogramme, jusqu’au montant maximal de deux cents euros
(200 €) par Envoi/Service.

15.5 W każdym przypadku globalna odpowiedzialność CRYOPDP wobec Klienta w okresie dwóch miesięcy, bez względu na przyczynę, jest ograniczona do 25 000 EUR w przypadku reklamacji, które nie są objęte Konwencją Montrealską, Konwencji z Varsovie (zmodyfikowanej przez Protokół nr 4 z Montrealu w przypadku, gdy Konwencja z Montrealu nie weszła w życie) lub Konwencji o międzynarodowym transporcie drogowym (w zależności od przypadku), lub proporcjonalnej kwoty za każdy okres krótszy niż dwa (12) miesięcy.

15.6 CRYOPDP wyklucza w niniejszym dokumencie wszelkie gwarancje związane z Usługami, niezależnie od tego, czy są one wyraźne czy dorozumiane, zgodnie z prawem, w tym, bez ograniczeń, wszelkie dorozumiane gwarancje jakości, jakości handlowej, dostosowania do określonego zastosowania lub poszanowania praw własności intelektualnej. CRYOPDP w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za szkody bezpośrednie, pośrednie, dodatkowe, specjalne, następcze lub pozorne dowolnego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, za utratę gry, sprzedaży, opóźnienia, interesy, brak możliwości zdobycia, utratę możliwości, honoraria adwokackie lub inne szkody, niezależnie od ich przyczyny, w przypadku zerwania lub rozwiązania umowy, o szkodę cywilną, o naruszenie gwarancji, szkodę lub inną szkodę, o której CRYOPDP zostało poinformowane lub nie zostało poinformowane o możliwości jej wystąpienia. W żadnym wypadku CRYOPDP nie ponosi kosztów związanych z zakupem opakowania zastępczego. Wszelkie roszczenia związane ze szkodami podlegają opisanym powyżej ograniczeniom i nie mogą ich przekroczyć.

 

16. SIŁA WYŻSZA

CRYOPDP nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z działania siły wyższej, tj. w przypadku, gdy CRYOPDP nie może świadczyć Usług z powodu zdarzeń niezależnych od jego woli, w tym z powodu niedyspozycji personelu lub materiałów. Obejmuje to w szczególności odpowiedzialność w przypadku zgubienia przesyłki lub
szkody w przesyłce lub opóźnienia spowodowane przez: a) wojnę, niepokoje społeczne, akty terroryzmu lub inne podobne zdarzenia, wszelkie zmiany w ustawodawstwie lub regulacjach oraz, w szczególności, wszelkie działania podejmowane przez strony
autorité publique ; b) burzy, pożaru, zalania, opadów atmosferycznych, deszczu, deszczu ze śniegiem i wszelkich podobnych warunków meteorologicznych, wstrząsów ziemi, erupcji wulkanu i wszelkich innych katastrof naturalnych, pożaru, eksplozji, epidemii, pandemii i, ogólnie rzecz biorąc, przypadków działania siły wyższej; c) lokaut, protest i wszelkie podobne konflikty społeczne; d) zakłócenia w transporcie (lotniczym, drogowym, kolejowym, morskim), brak możliwości korzystania ze środków transportu, uszkodzenie pojazdu lub innego sprzętu, uszkodzenie pojazdu; e) skażenie chemiczne lub biologiczne, promieniowanie jonizujące emitowane przez palny materiał jądrowy lub odpady lub
składniki nuklearne lub właściwości radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne właściwości niebezpieczne w zespole
nuklearny materiał wybuchowy lub składnik nuklearny w tym zespole; f) odmowa przesłania przez odbiorcę, nieobecność odbiorcy lub niedostępność lokalizacji odbiorcy lub odbiorcy.

 

17. REKLAMACJE

17.1 W żadnym wypadku CRYOPDP nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za :
17.1.1 utratę lub brak dostawy części przesyłki lub wszelkie szkody spowodowane przez przesyłkę (niezależnie od przyczyny), o ile CRYOPDP nie zostanie o tym poinformowane na piśmie w ciągu 16 godzin od zakończenia transportu;

17.1.2 o utracie lub nieumieszczeniu całości Przesyłki lub jakiejkolwiek jej części (niezależnie od przyczyny), o ile CRYOPDP nie zostanie o tym poinformowane na piśmie w ciągu 30 dni od daty wysłania Przesyłki.

17.2 CRYOPDP jest w pełni objęty wszelkimi ubezpieczeniami, które może złożyć w celu pokrycia kosztów niniejszego dokumentu, o ile nie narusza to polis lub umów ubezpieczenia.

17.3 Reklamacje są ograniczone do jednej reklamacji złożonej przez Envoi/Service, z zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące wszelkich
réclamation constituera le règlement intégral et définitif de tous dommages et pertes qui en découlent.

17.4 Prawo Klienta do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia, kredytu, rekompensaty za utracone korzyści, rekompensaty za utracone korzyści, rekompensaty za utracone korzyści, rekompensaty za utracone korzyści, rekompensaty za utracone korzyści, rekompensaty za utracone korzyści, rekompensaty za utracone korzyści.
restitution de gains obtenus illicitement, un dédommagement, une injonction, une décision déclaratoire ou tout autre recours de quelque nature que soit prévu par la loi ou l’equity, po stronie CRYOPDP w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym ze świadczenia Usług, jeśli nie podejmie żadnych działań w ciągu jednego roku od daty świadczenia Usług.

 

18. LIVRAISON

18.1 Ryzyko związane z wysłanymi artykułami jest automatycznie przenoszone na ostatecznego odbiorcę w momencie ich wysyłki i podpisania uzasadnienia wysyłki. W przypadku braku porozumienia z CRYOPDP, ostateczny odbiorca wycofuje artykuł wysłany w ramach własnej odpowiedzialności. Odbiorca końcowy musi zapewnić, że wysłany artykuł jest zgodny z odpowiednim bonem dostawy. W przypadku braku natychmiastowego wskazania dokładnych i szczegółowych rezerwacji w uzasadnieniu wysyłki oraz potwierdzenia ich listem poleconym z informacją o odbiorze w ciągu 3 godzin od wysłania artykułu, wysyłka zostanie uznana za dokonaną przez CRYOPDP. W przypadku braku rezerw w okresie wskazanym powyżej, odpowiedzialność CRYOPDP nie może być zaangażowana. W każdym przypadku wszelkie działania związane z odpowiedzialnością wobec CRYOPDP muszą być podejmowane zgodnie z artykułem 17.4 niniejszego dokumentu.

18.2 Terminy dostawy nie są podane jedynie w tytule. CRYOPDP nie jest zobowiązane do wystawienia faktury w terminie
raisonnables.

19. NIEZDOLNOŚĆ DO ŻYCIA
CRYOPDP sporządza, z należytą starannością i dbałością, Załącznik zgodnie z instrukcjami Klienta, z uwzględnieniem następujących warunków
qu’elle ne livrera l’Envoi qu’une seule fois. W przeciwieństwie do tego, transmisje odbywają się w normalnych godzinach pracy (od 9:00 do 17:00) w danym dniu. Jeśli przesyłka nie może zostać dostarczona z jakiegokolwiek powodu, CRYOPDP poinformuje o tym Klienta, na jego koszt, w celu podjęcia decyzji o usunięciu lub zwrocie przesyłki. Klient ma 14 godzin od otrzymania powiadomienia wysłanego przez CRYOPDP na udzielenie odpowiedzi. Po upływie tego czasu CRYOPDP może podjąć decyzję o rodzaju przesyłki.

 

20. NIEBEZPIECZNE MARSZRUTY

20.1 CRYOPDP nie świadczy usług związanych z „niebezpiecznymi transakcjami handlowymi”, jeżeli są one ściśle zgodne z
recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, des instructions techniques de l’OACI,
de la réglementation de l’IATA pour le transport des marchandises dangereuses et de l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR) ou de toute autre législation pertinente.

20.2 Niezależnie od tego, że Klient nie przestrzega pisemnego porozumienia CRYOPDP, CRYOPDP nie przyjmuje żadnych przesyłek zawierających artykuły zabronione przez Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego (IATA), Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (OACI), Europejskie Porozumienie w sprawie międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych na trasach (ADR) lub jakąkolwiek inną właściwą organizację. Jeśli mimo to Klient przekaże CRYOPDP wiadomość lub będzie odpowiedzialny za przyjęcie tej wiadomości przez CRYOPDP, gwarantuje CRYOPDP ochronę przed wszelkimi szkodami, stratami lub kosztami wynikającymi z tej wiadomości. CRYOPDP ou toute autre personne en possession d’un tel Envoi (que CRYOPDP l’ait accepté par inadvertance ou qu’elle ne l’ait pas accepté) pourra détruire cet Envoi de la manière que CRYOPDP ou cette autre personne juge appropriée ou prendre toute disposition qu’elle juge appropriée concernant cet Envoi si elle estime, z uzasadnionych powodów, że jest to konieczne lub właściwe.

 

21. ARTYKUŁY ZABRONIONE
CRYOPDP nie akceptuje żadnych przesyłek, a jeśli akceptuje je nieumyślnie, nie ponosi odpowiedzialności za żadne przesyłki zawierające drogocenne kamienie, biżuterię, przedmioty wartościowe, przedmioty zabytkowe, tabliczki, rośliny, broń palną dowolnego typu, amunicję, sztuczki, rośliny, urządzenia, instrumenty muzyczne lub inne środki płatnicze.

 

22. DEVIS
Prowizje nie będą ważne przez okres ważności wskazany Klientowi. CRYOPDP może wycofać lub zweryfikować opłatę w dowolnym momencie, jeśli okres ważności nie został ustalony lub po jego zakończeniu. Jeśli opłata jest oparta na czterech informacjach dostarczonych przez Klienta (na przykład o masie ciała), a informacje te są niedokładne, CRYOPDP może, bez informowania Klienta, dokonać uzupełnienia w celu odzwierciedlenia prawidłowej sytuacji. Z zastrzeżeniem odmiennego wskazania, wszelkie opłaty są naliczane bez podatku od wartości dodanej i nie obejmują żadnych praw związanych z importem lub eksportem ani żadnych innych praw, podatków lub dodatków mających zastosowanie w danym przypadku.

 

23. FAKTURY I PŁATNOŚCI

23.1 Każda płatność jest wymagalna po zakończeniu świadczenia Usług. Z zastrzeżeniem postanowień CRYOPDP, każda płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 godzin. Jeśli CRYOPDP zawarł wcześniej pisemną umowę kredytową z Klientem, płatność musi zostać dokonana zgodnie z warunkami płatności wskazanymi na fakturze wystawionej przez CRYOPDP. W przeciwnym razie Klient nie może dokonać żadnej redukcji środków należnych CRYOPDP. Odsetki w wysokości 10% są naliczane za każdy miesiąc cywilny, w którym płatność nie została zrealizowana. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za koszty poniesione przez CRYOPDP, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności jakiejkolwiek innej osoby. Klient nieodwołalnie wyznacza CRYOPDP jako swojego zleceniodawcę, aby mógł on postrzegać wszystkie kwoty należne od właściciela, eksportera lub odbiorcy przesyłki i przypisywać je do kwot podanych przez Klienta. Klient płaci za urządzenie wskazane w tabeli opłat, chyba że CRYOPDP wyrazi na to zgodę.

23.2 Klient lub odbiorca, w przypadku gdy CRYOPDP działa w jego imieniu, uiszcza lub zwraca CRYOPDP wszelkie koszty wydania lub inne poniesione koszty, a także wszelkie należności i podatki związane z Usługami świadczonymi przez CRYOPDP lub zlecanymi przez CRYOPDP na rzecz Klienta lub odbiorcy. Opłata za prawa autorskie i podatki może być wymagana przed każdą wysyłką.

23.3 CRYOPDP dostarcza fakty na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w tym celu. Sauf accord contraire de
CRYOPDP, faktury nie będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ani w inny sposób, na jaki Klient wyrazi zgodę.
irrévocablement.

 

24. GARANTIE
Klient gwarantuje, że CRYOPDP nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania,
niewłaściwego działania lub zaniechania ze strony Klienta lub odbiorcy, lub jakiejkolwiek innej strony, której przysługuje prawo do Przesyłki. W szczególności, Klient gwarantuje CRYOPDP brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą CRYOPDP może ponieść z tytułu
działanie zamierzone przez jeden szczebel.

 

25. PRAWO WŁAŚCIWE
Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, wszelkie roszczenia CRYOPDP wynikające z niniejszych Warunków Ogólnych lub wynikające ze świadczenia Usług przez CRYOPDP będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy francuskie, do których Klient zwróci się nieodwołalnie. CRYOPDP ma prawo do złożenia pozwu przeciwko Klientowi do sądu we Francji lub w innym kraju. Działania w zakresie wymiaru sprawiedliwości podejmowane przez CRYOPDP wobec trybunałów jednego lub kilku państw nie wykluczają działań w zakresie wymiaru sprawiedliwości, które CRYOPDP może podejmować wobec trybunałów wszystkich innych państw, niezależnie od tego, czy ich kompetencje są zbieżne, czy nie.

 

26. ODSTĄPIENIE OD SUBROGACJI

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że taryfy CRYOPDP nie obejmują ubezpieczenia ani żadnego innego odszkodowania w przypadku strat, szkód lub opóźnień innych niż wyraźnie przewidziane i ograniczone w niniejszych Warunkach Ogólnych. W związku z tym, jeśli Klient chce pokryć wszelkie ryzyko lub szkodę, powinien skorzystać z własnego ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że odpowiednia umowa ubezpieczenia powinna zawierać klauzulę wyłączenia odpowiedzialności z tytułu subrogacji, gwarantującą wyłączenie wszelkich praw do subrogacji na rzecz i w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy Klient nie zastrzegł żadnej klauzuli wyłączenia subrogacji, zobowiązuje się on do zagwarantowania, na własną odpowiedzialność, CRYOPDP i każdemu przewoźnikowi lub cesjonariuszowi tej subrogacji, ochrony przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przez niego lub podmiot działający w charakterze subrogenta lub cesjonariusza tej subrogacji. Zobowiązuje się również do zwolnienia CRYOPDP i każdego przewoźnika lub podwładnego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

27. NULLITÉ PARTIELLE

Jeżeli jeden z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Ogólnych zostanie uznany za nieważny lub nieobowiązujący, pozostałe warunki i postanowienia Warunków Ogólnych pozostają w mocy.

 

28. INTEGRALNOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część umowy pomiędzy CRYOPDP a Klientem i mogą być modyfikowane przez CRYOPDP w dowolnym momencie. Zmodyfikowane Warunki Ogólne, które zastępują poprzednią wersję, są dostępne pod adresem https://www.cryopdp.com/termsandconditions. Jeśli Klient napotka trudności w dostępie do Warunków Ogólnych, może skontaktować się z CRYOPDP pod adresem legal@cryopdp.com, aby otrzymać ich kopię.

29. DISPOSITIONS DIVERSES

29.1 Niestosowanie przez CRYOPDP w danym momencie postanowień niniejszych Warunków Ogólnych nie może być interpretowane jako rezygnacja z prawa do zastosowania tych postanowień w przyszłości.

29.2 Tytuły zawarte w niniejszych Warunkach Ogólnych nie zostały wprowadzone w celu ułatwienia odesłania i w żadnym wypadku nie mogą wpływać na sens lub interpretację niniejszych Warunków Ogólnych.

29.3 Niniejsze Warunki Ogólne zostały sporządzone wyłącznie w języku angielskim. En cas de traduction dans une autre langue, la version en langue anglaise fera foi en tout état de cause.